• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/kadef.federasyon/
 
BİZİ TAKİP EDİNİZ
RAMAZAN YARDIMI
Saat
Site Haritası
Üyelik Girişi

KA-DEF GENÇLİK KOLLARI YÖNERGESİ


KA-DEF GENÇLİK KOLLARI YÖNERGESİ

[BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR KURULUŞ]

Madde 1:
-   KA-DEF (KAVAK DERNEKLER FEDERASYON) tüzüğümüzün 8. Maddesinde belirtilen Ana organlar dışında; Başkanlar Kurulunun tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile ve yönetim kurulunca çalışma usul ve esasları belirlenen yönergeler doğrultusunda; KA-DEF Yönetim Kurulu başkanına veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyesine bağlı olarak çalışmak üzere  KA-DEF Gençlik Kolları kurulmuştur.   Federasyonumuza bağlı Üye derneklerinden oluşan 18 –37 yaş arasındaki tüm genç üyeler  Gençlik Kolu’nun üyesi kabul edilirler.

AMAÇ

Madde 2: 
-   Bu yönergenin amacı; toplumumuza yaraşır nitelikli bireyler yetiştirmek için gençlerimizin sosyal, bilimsel, kültürel, bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için her türlü konuda kurslar açmak, her bağlamdaki gençlik çalışmalarını düzenleyip inceleme yapmak, yönlendirmek, geliştirmek ve denetlemek, amacıyla kurulan Kavak Dernekler Federasyonu  Gençlik Kolunun işleyişini, ilgili ilkeleri ve yöntemleri düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 3:
-   Bu yönerge, KA-DEF Gençlik Kollarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilke ve yöntemlerini kapsar.

DAYANAK

 Madde 4:
-   Bu yönerge Türk Medeni Yasası, Dernekler yasası ve KA-DEF (KAVAK DERNEKLER FEDERASYONU) Tüzüğü temel alınıp Tüzüğünün 8. Maddesi f). bendine dayanılarak hazırlanmış olup açıklık bulunmayan konularda bu dayanaklar gözetilir.

 

TANIMLAR

 Madde 5: 
-   Bu yönergede geçen; KA-DEF’e bağlı tüm üye derneklerin Yönetim Kurulu ve Gençlik kolarını

 

 [İKİNCİ BÖLÜM ESAS HÜKÜMLER]

 GENÇLİK KOLLARININ AMAÇLARI

Madde 6: 
-   KA-DEF tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak, düşünsel ve eylemsel çalışmalar yapmak.

Bu bağlamda;

 a) Gençliğin dünya ve ülke genelinde gelişen olayları doğru algılaması ve doğru çözümler üretmesine katkı koyacak sürekli eğitim vermek,

b) KA-DEF’e bağlı Dernek üyesi gençlerin ülkesine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak.

 c) KA-DEF’e bağlı Dernek üyesi gençlerimizin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarına yönlendirmektedir. Dernek üyesi gençlerimize birlikte üretmek, birlikte sorumluluk üstlenmek, farklılıklara hoşgörü ile bakmak gibi demokrasinin temeli olan davranış ve düşünceleri kazandırmak.

d) Sosyal, bilimsel, kültürel olarak gençlerin gelişimini sağlamak ve beraberlik duygularını güçlendirmek, KA-DEF  yönetimine taban oluşturacak yapıyı sağlamak için katkıda bulunmak.

 e) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

 

KA-DEF  GENÇLİK KOLLARI KURULUŞU

Madde 12:
   - KA-DEF ve Üye Dernek Yönetimi 18 –37 yaş arasındaki üyelerinin güncel listesini ilan panosundan ve internet sitesinden duyurur. Liste ilan edildikten sonra üye kabulü yapılamaz.

   -  Gençlik Kolları Yürütme Kurulu, ilan edilen listedeki üyelerin, KA-DEF yönetiminin kararı ile toplanması ve yapılan seçim sonuçlarına göre 12 kişilik yürütme kurulunu belirlemesi ile oluşur.

    - Gençlik Kolları, kendi aralarında yapacakları görev dağılımı ile KA-DEF Gençlik Kolları Başkanını, Üç Bşk yardımcısı,  iki sekreterini,  bir saymanı ve Beş asil üyesini belirler.    - Gençlik Kolu, KA-DEF  Yönetim kurulunun kararı ile faaliyete geçer.
   - Gençlik Kolu Yürütme Kurulu Seçimleri 3 yılda bir KA-DEF Yönetim kurulunun belirleyeceği tarihte KA-DEF merkezinde yapılır.

 GENÇLİK KOLLARI  YÜRÜTME KURULUNUN SEÇİM YÖNTEMİ:

Madde 13: 
a) KA-DEF Gençlik kolları Yönetimi 18 – 37 yaş arasındaki üyelerinin güncel listesini, Seçim tarihini, yerini ve saatini seçim tarihinden 15 gün önce KA-DEF ilan panosunda, internet sitesinde veya sosyal medya hesapları ve sms kanalı ile duyurur.

 b) 13.Maddenin (c) bendindeki üyeler hariç ilan edilen listede adı bulunan tüm üyeler; Gençlik Kolları Genel Kurulu Divan Başkanlığı’na yazılı başvuru yaparak aday olabilirler.

 Divana, üye olan herkes seçilebilir. Kendisi aday olabileceği gibi, diğer üyelerce de aday gösterilebilirler. En çok oyu alan üye divan başkanı olur . Yeteri kadar yardımcısı da aynı usül ile seçilir. Kongrenin yönetimi Divan Başkanına aittir.

c) Gençlik Kolu üyesi şartlarını taşıyıp fahri üye olanlar Gençlik Kolu Yürütme Kuruluna veya yedek üyeliğine seçilemezler oy kullanamazlar.

   Diğer tüm üyelik imkanlarından faydalanırlar. Gençlik Kolu üyelik şartlarını taşıyan ancak Derneklerin; Yönetim Kurulu asıl veya yedek , Denetim Kurulu asıl veya yedek üyesi olarak seçilmiş üyeler Gençlik Kolu Yürütme Kurulu asıl veya yedek üyeliğine seçilemez, aday olamaz fakat diğer adaylar için oy kullanabilir. Bunların dışında kalan ve seçimlerde ilan edilen listede adı bulunan üyeler oy kullanabilir.

 d) Seçimlerde Blok Liste uygulanır. Birden fazla liste olması halinde Seçim kapalı oylama, açık tasnif biçiminde yapılır. Seçim sonuçlarına göre en çok oyu alan listenin 12  adayı Asil Gençlik Kolu Yürütme Kurulu üyeliğine, listede belirtilen 12 aday Yedek Gençlik Kolu Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiş olur. Oyların eşitliği halinde Divan Başkanı tarafların onayını alarak sonucu kura ile belirler. Seçim işlemleri Dernek Başkanı, Gençlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile Denetim Kurulu üyelerinden oluşan Seçim Kurulu tarafından izlenir ve oy sayım sonuçları bir tutanak ile Yönetim Kuruluna iletilir.

GENÇLİK KOLLARI ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 14:
      - Toplantılar Gençlik Kolu Sorumlusunun çağrısı üzerine her koşul altında ayda en az bir defa yapılır. Başkanın ya da gençlik kurulu üyelerinin 1/3’ünün çağrısı üzerine de olağanüstü toplantı yapılır. Toplantı yeter sayısı üye sayısının yarıdan bir fazlasıdır.
      - Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır, ancak karar yeter sayısı toplam üye sayısının 1/3’ünden aşağı olursa karar alınamaz ve toplantı ileri bir tarihe ertelenir. 
      - Yılda 3 defadan fazla toplantıya katılmayan Yürütme Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer ve yerine kalan süreyi tamamlamak üzere üyeliği düşen üyenin yerine uygun görülen yedek üye çağırılır. 
      - Her toplantıdan sonra, Gençlik Kolları Sekreteri tarafından Federasyonun Web sitesinin Gençlik kollları  için ayrılan sayfasında ve sosyal medya hesaplarından toplantıda ele alınan konular/ kararlarla ilgili Gençlik kolu üyelerine bilgilendirme yapılır.
      - Gençlik Kolu tarafından alınan kararlar Gençlik Kolu yürütme kurulunun asıl üyelerinin en az salt çoğunluğunun imzası ve toplantıda bulunan üyelerin yoklama listesi ile birlikte Federasyon yönetim kuruluna yazılı olarak sunulur. 
     -  Federasyon Yönetim kurulunun onaylaması ile geçerlilik kazanır.

GENÇLİK KOLLARI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE AMAÇLARI

Madde 15: 
 Genç üyelerin eğitim, öğretim ve yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak.

1-    Bütün etkinlikleri Gençlik kolları üyeleri arasında yapılacak anketler doğrultusunda planlamak ve düzenlemek. Yapılacak tüm eğitim, kurs, gezi, seminer ve konferansların gençlerin istekleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirme

2-    Gençlik Kolu çalışmalarının gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli önlemleri almak.

3-    Federasyonun ve Derneklerin genç nüfusunu yapılandırma, dernek faaliyetlerine katılımını sağlama, genç üyeleri derneğe kazandırma ve dernek faaliyetlerinin yürütülmesi konularında üzerine düşen görevleri yerine getirir. İhtiyaç halinde Federasyon Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturabilir.
4-    Federasyon tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak, düşünsel ve eylemsel çalışmalar yapmak, bu amaçla Yönetim Kurulu Başkanının onayıyla yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturmak(Üniversiteliler kulübü,gençlik merkezi v.b.)
5-     Dernek üyesi gençlerin araştırıcı, yaratıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal hayata gönüllü katılımlarını sağlamak,
6-    Dernek üyesi gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmelerini sağlayacak sosyal, bilimsel, kültürel ve spor çalışmalarına yönlendirmek,her türlü sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak,
7 -    Türkiye ve Samsun genelinde bulunan Kavak’lı gençleri bularak gençlik ve dernek faaliyetlerine katılımlarını sağlamak,
8-    Genç üyelerin eğitim, öğretim ve yönetim verimliliğinin artırılmasını, sürekli gelişme için gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak,
9 -    Gençlik Kolları çalışmalarını içeren raporu İlgili Başkan Yardımcısına sunmak,
10 -    Gençlik Kolu çalışmalarının gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli çalışmaları yaparak bu yönde gelişecek olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almak,
11 -    Sosyal medyada Federasyonun aktif olarak yer almasını sağlamak,
12 -    Seminer, konferans, söyleşi vb. etkinlikleri periyodik olarak gerçekleştirmek
13 -     Gençlerin kültürel anlamda gelişimine katkı sağlamak,
14 -    Federasyon ve Dernek aidiyetinin geliştirilmesi için, gençlere yönelik faaliyetleri çeşitlendirmek ve sürdürülebilir projelere dönüştürmek,
15-    Gelişebilecek ihtiyaçlar doğrultusunda gereken planlamaları gerçekleştirmek,
16-   Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkan Yardımcısına periyodik zamanlarda sunmak,

17-    Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yılsonunda ilgili Başkan Yardımcısına sunmak,
18-    Federasyon ve Derneğin tüm faaliyetlerinde eşgüdümle bütün kollarla çalışmalara katılmaktır.
19-     Farklı alanlarda gençlerin kişisel gelişimlerine destek veren eğitimlerin açılmasını sağlamak,

20-    Gençlik kollları yürütme kurulu ve Gençlik kolu üyeleri Dernek adına Borçlanma ve ticaret yapamaz, (yönetim kurulu tarafından verilen yetkiler hariç).
21-    Yapacakları faaliyetler için gönüllülük esasına göre kasa oluşturabilir, sponsor bularak destek alabilirler. Federasyon yönetimi uygun gördüğü faaliyetler için lojistik destek ve imkan sağlar.
22-    Gençlik kolu yürütme kurulu ve üyelerinin uygunsuz davranışı hal ve hareketleriden doğan adli vb. vakalar KA-DEF ve Üye Derneği bağlamaz.
23-    Gençlik Kolu yapacağı faaliyet, etkinlik, proje ve araştırmaları kendi içinde tartışır, olgunlaştırır bir karar alır finansını ayarlar ve yönetime yazılı sunar onaylananlar hayata geçilir.
24 -    Gençlik kolları yürütme kurulu Federasyon yönetiminden bir Başkan yardımcısı veya görevlendirdiği yönetim kurulu üyesi sorumluluğunda çalışır. Ancak bu kişi haber vermek kaydıyla toplantılarına katılabilir. Gençlik kollları  kendi içinde özerk çalışır.
25-    Olağanüstü kongre için: mevcut üyelerin 1/3 oranında imza toplayıp Federasyon yönetimine başvuru durumunda yönetim gerek görürse kongreye izin verilir
26-    Federasyonun faaliyetlerinde gönüllü olarak görev alınır, gönüllü yardım ederler.
27-    Federasyonumuzu ve Üye Derneğimizin tüm üyeleri gibi Gençlik Kollları üyeleri de Dernekçilik ruhuna ve anlayışına uygun nezaket kuralları içinde hareket etmelidir.

YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Madde 16: Gençlik Kollarında saptanan amaçlar doğrultusunda gençlerin ilgi ve istekleri de göz önünde bulundurularak çalışmalar düzenlenir.

1) Eğitsel çalışmalar

 2) Sportif çalışmalar

3) Gezi-organizasyon çalışmaları

 a) Piknik ve Tarihi yerlere gezi

 b) Huzurevi, hastane, yetiştirme yurtları ziyaretleri vb. gibi

SORUMLULUK

 Madde 17: 
KA-DEF Gençlik Kolları Yürütme Kurulundan, yapılacak çalışmaların yürütülmesinden, KA-DEF Yönetim Kurulu sorumludur.

TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR

 Madde 18: 
-   Gençlik Kollarında, Toplantıda alınan kararlar için

-   KA-DEF Yönetim kurulunun onayına sunmak üzere tutanak tutulur. Yapılması planlanan her etkinlik ile ilgili alınmış karar yazılı olarak yönetim kuruluna sunmak üzere hazırlanır.

-   Karar tutanağı ve yoklama kağıdının birer nüshası arşivlenerek saklanır. Arşiv tutulmasından ve korunmasından Gençlik Kolları Başkanı sorumludur.

GENÇLİK KOLLARININ FESHİ

Madde 19:  
a) Gençlik Kollarının feshi için, aşağıdaki nedenlere dayanarak KA-DEF Yönetim Kurulunun kararı gerekir    


1 -   Madde 15’teki görev, yetki, sorumluluk ve amaçları yerine getirmemesi,

2 -   KA-DEF Gençlik Kolları Yürütme Kurulunun herhangi bir sebeple karar yeter sayısının altına düşmesi,
3-   Tüzüğe ve yönergelere bağlı olarak yapılan disiplinsizlikler,
4-   Genel ahlak dışı eylem ve davranışlar,

5-   Gençlik Kolları Yürütme Kurulunun yazılı olarak kendini yenileme istemi,
6-   Disiplin işlemleri dolayısı ile önlem amaçlı,
7-   Kamuya açık alanlarda (açık yerler, internet vb.)
8-   KA-DEF kurumsal kimliğin saygınlığını zedeleyecek  (Yönetim Kurulu, Gençlik Kolları Yürütme Kurulu gibi konumlara) açıklamalarda bulunma,

 b) Fesih işlemi Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.


DİSİPLİN İŞLEMLERİ

Madde 20: 
-   Disiplin konularında KA-DEF Tüzük Hükümleri uygulanır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SON HÜKÜMLER

 Madde 21: 
-   Bu KA-DEF (KAVAK DERNEKLER FEDERASYONU) Yönetim Kurulu’nun onayı tarihinde işlerlik kazanır.

Madde 22: 
-   Bu Yönerge, kurallarını KA-DEF (KAVAK DERNEKLER FEDERASYONU) KA-DEF Genel Başkanı ve Başkanın atadığı ilgil Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı yürütür.

*  KA-DEF (KAVAK DERNEKLER FEDERASYONU) Yönetim Kurulunun ……………….. Tarih ve …… sayılı kararı ile işlerlik kazanmıştır.

Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419