KADEF DANIŞMA KURULU YÖNEGESİ VE ÜYELERİ

KAVAK DERNEKLERİ FEDERASYONU

DANIŞMA MECLİSİ YÖNERGESİ

Amaç 

Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kavak Dernekleri Federasyonu Danışma Meclisinin kuruluşu, görevleri ve çalışma esaslarını düzenlemektir. 

Madde 2- Bu yönerge; Kavaklılar Federasyonu Danışma Kurulunun kuruluşu görevleri ve çalışma esaslarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu yönerge Kavak Dernekleri Federasyonu (KADEF) Tüzüğü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu yönergede geçen; 

?Başkanlık?, Kavak Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığını,

?Başkan?, Kavak Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanını,

?Danışma Meclisi?, Federasyon tarafından 3 yıllığına seçilen 1 başkan, 1 başkan vekili, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreterden oluşan kurulu,

?Kurul? Kavak Dernekleri Federasyonu Danışma Meclisi Kurulunu,

?Danışma Meclisi Başkanı?, Kavak Dernekleri Federasyonu Danışma Meclisi Başkanını,

?Komisyonlar?, Kavak Dernekleri Federasyonu Danışma Meclisi alt birimlerini, ifade eder. 

Kuruluş 

Madde 5- ?Danışma Meclisi?, Kavak Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu (KADEF) tarafından 3 yıllığına seçilen 1 başkan, 1 başkan vekili, 1 başkan yardımcısı, 1 sekreterden oluşan kurulu ifade eder. 

Görevleri 

Madde 6- ?Danışma Meclisi Kurulu?, (KADEF) Kavak Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilen konularla, federasyon sorumlu birimlerince çözümlenmesinde güçlük çekilen, uygulamada koordinasyonu gerektiren ve ayrıca KADEF Danışma Meclisi komisyonlarının tespit ettiği konularda tavsiye niteliğinde kararlar alır. 

Çalışma Esasları 

Madde 7- Kurul çalışmalarını aşağıdaki esaslara göre yapar.

a) Kurul; (KADEF) Kavak Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından istenilen ve Danışma Meclisi Başkanı tarafından verilen, KADEF sorumlu birimlerince ve yönetim organlarınca mevzuat çerçevesinde çözümlenmesinde güçlük çekilen ve yoruma ihtiyaç duyulan, uygulamada koordinasyonu gerektiren, her türlü tespit ve görüşleri ayrıca Danışma Kurulunda görüşülmesi tüzükte belirtilen hususları görüşmek üzere toplanır, gerektiğine çeşitli dallarda yeteri kadar komisyonlar kurar, komisyonlar 1 başkan, 1 başkan vekili, 1 sekreter ve 2 üyeden oluşturulur. 

b) KADEF Yönetim Kurulu Başkanlığınca çözümlenmesinde güçlük çekilen ve uygulanmasında koordinasyonu gerektiren ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel konular, kurulda görüşülmek üzere ilgili komisyonca hazırlanır, Danışma Meclisi Başkanı onayıyla kurula havalesi sağlanır. 

c) Gündem, kurul sekreterliği tarafından düzenlenerek Danışma Meclisi Başkanının imzası ile en az bir hafta önceden Danışma Meclisi komisyonlarına duyurulur. Bu duyuruda toplantının tarihi, saati ve yeri de belirtilir. 

d) Danışma Kurulu Başkanın daveti, uygun göreceği yer ve tarihte yılda en az iki kez toplanır. Ancak başkan gerekli gördüğü hallerde kurulu istediği kadar toplantıya çağırabilir. 

e) Kurul gündemine alınan konuların komisyon birim sorumlularınca toplantıdan önce incelenmesi esastır. İlgili Komisyonlar gündem maddelerini kurula getirmeden önce inceler ve detaylı bir rapor halinde kurula sunar. 

f) Toplantı Komisyon Başkanlarının salt çoğunluğu ile açılır. Toplantıya Danışma Meclisi Başkanı başkanlık eder. 

g) Toplantı açıldıktan sonra Danışma Meclisi Başkanı gerekli gördüğü açıklamaları yapar. Gündeme geçilmeden önce, istek halinde başkan komisyon başkanlarına gündem dışı söz verebilir. Daha sonra gündeme geçilir. Gündem konuları, kurul sekreteri tarafından kurula sunulur. 

h) Konuşma sırası, toplantı başkanından alınan söz sırasıdır. Ancak usul hakkında söz isteyenlere öncelik tanınır. Konuşmalarda konu dışına çıkılamaz ve usul hakkında söz alanlar esasa ilişkin görüş belirtemezler. 

ı) Görüşülen konu üzerinde yeteri kadar görüşüldükten sonra yeterlik teklifinde bulunulabilir. Danışma Meclisi Başkanı, oluşan görüşü özetleyerek Komisyon Başkanlarına lehte ve aleyhte söz verdikten sonra oylamaya geçilir. 

i) Kurulda kararlar, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde belirtilir. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Oylama açık ve işaretle yapılır. 

j) Oylama sonucu, Danışma Meclisi başkanı tarafından kurula açıklanır. Toplantıda görüşülen konular, tavsiye kararı haline getirilerek KADEF Yönetim Kuruluna duyurulur. 

k) Toplantıda varılan kararlar hakkında, Danışma Meclisi Başkanı tarafından KADEF Başkanına bilgi verilir. Tavsiye niteliğindeki bu kararlardan KADEF Başkanının uygun gördükleri KADEF?in ilgili birimlerce icra edilir. 

Çeşitli Hükümler 

Madde 8- Danışma Meclisi Kurulunun sekretarya görevi KADEF İşlemler Bürosunca yürütülür. 

Madde 9- Danışma Meclisi Kurulu Sekreteri KADEF İşlemler Bürosu sorumlusudur. 

Yürürlük 

Madde 10- Bu yönerge KADEF tüzüğünün 32. maddesi gereği KADEF Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 11- Yönerge hükümlerini (KADEF) Kavak Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. 

Kavak Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri- İmza 

1- Op.Dr.Yılmaz KARAGÖZ- Kadef Genel Bşk. 

2- Bayram ERİŞGİN- Kadef Bşk.Yard. 

3- Naci CİNGÖZ- Kadef Bşk. Yard. 

4- Bahri ÇAKIR- Kadef Bşk.Yard. 

5- Mehmet AYDEMİR- Kadef Bşk.Yard. 

6- Mustafa KESKİNOĞLU- Kadef Bşk.Yard. 

7- Levent KAYA- Kadef Genel Sekr. 

8- Yaşar GÜNGÖR- Kadef Mali Sekr. 

9- Cevdet GENEZ- Kadef Muhasip 

10- Celal KESENCİ- Kadef Muhasip 

11- Nusret YOLAYDIN- Kadef Yön.Krl.Üye 

12- Gültekin ÖZÇELİK- Kadef Yön.Krl.Üye 

13- Şakir ÖKSÜZOĞLU- Kadef Yön.Krl.Üye 

14- Rasim AKER- Kadef Yön.Krl.Üye 

15- Selamet KAYAOĞLU- Kadef Yön.Krl.Üye


DANIŞMA KURULU ÜYELERİMİZ

1- Latif İŞÇİMEN- Başkan

2- Şakir AKKAYA- Bşk.Vekili

3- İlhan AYRANCI- Bşk.Yard.

4- Mustafa KIRBIYIK- Sekreter

5- Seydahmet AKER- Hacılı Dern.

6- İlhan ANLI- Tepecik Dern.

7- Cemil KAYA- Büyükçukur Dern

8- Mehmet ARSLAN- Kavak

9- Mustafa SAĞIROĞLU- Karayusuflu Dern.

10- Ahmet ALGAN- Alaçam Deresi Dern.

11- Recai AKMAN- Emirli Dern.

12- İbrahim BURTAÇOĞLU- Ağcakise Dern.

13- Rasim KAPLAN- Çivril Dern.

14- Mehmet GÜREL- Belalan Dern.

15- Necmi YILDIRIM- Saraykent Dern.

16- Faruk ÖZDEMİR- Çukurbük Dern.

17- Fuat KAVAKLI- Kayaköy Dern.

18- Özcan LAFÇI- Dapardı Dern.

19- Mustafa AŞÇI- Susuz Dern.

20- Bahri YANGÖZ- Y.Bekdemir Dern.

21- Hikmet YILMAZ- Y.Çirişli Dern.

22- Hikmet ERDOĞAN- Çalbaşı Dern.

23- Yılmaz AYTAÇ- Kavak

24- Mustafa SARI- Boğaziçi Dern.

25- Nami AĞAR- Dereköy Dern.