KADEF LOKAL İŞLETME YÖNERGESİ

KAVAK DERNEKLER FEDERASYONU

LOKAL İŞLETME YÖNERGESİ

 

AMAC: Bu Yönergenin amacı: Kavak Dernekler Federasyonu lokalindeki faaliyetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.

 

KAPSAM: Bu yönerge Kavak Dernekler Federasyon lokalinde uygulanır. Üyelerin yönerge hükümlerine uymaları zorunludur.

 

DAYANAK: Bu yönerge 5253 Sayılı Dernekler Kanununa istinaden yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 63. maddesi gereği hazırlanmıştır.

 

A-    Lokalin Çalışma Saatleri:

Federasyona ait lokal her gün 09.00`de açılır. Gece 23.30`da kapatılır. Gece 23.30`dan sonra her ne ad altında olursa olsun üyelere hizmet verilemez. Lokalin temizlik işlemleri en geç 24.00`e kadar tamamlanıp lokalin kapısı kapatılmak zorundadır.

 

B-    Lokal Sorumlu Müdürünün Görev ve Yetkileri:

1- Sorumlu Müdür lokalde sunulan hizmetlerin mevzuata ve Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesine uygun yürütülmesinden sorumludur.

2- Lokalin açılış ve kapanış saatlerine riayet edilip edilmediğinden Müdür sorumludur.

3- Sorumlu Müdür ayrıca tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

4- Sorumlu Müdür değişikliğinde on beş gün içinde Mülki amirliğe bildirilmek zorundadır. Bildirimi yapılmayan sorumlu Müdür Lokalde görev yapamaz.

5-  Lokal demirbaşların bakım ve onarımı sorumlu Müdür tarafından yaptırılır.

6-  Sorumlu Müdür kısa süreli olarak Lokalden ayrılması durumunda görev ve yetkilerini kullanmak üzere  yönetim kurulundan bir üyeyi yönetim kurulu başkanlığına yazılı olarak bildirmek şartıyla geçici olarak yerine vekâleten bırakabilir.

 

C-    Federasyon Lokalinde Yapılacak Faaliyetler ve Verilecek Hizmetler:

1- Kavak Dernekler Federasyonuna ait Lokalde kumar oynatmak yasaktır. Ancak üyeler eğlencesine (Okey- Batak-Pişti-Elli bir v.b.) gibi oyunları oynayabilirler.

2-  Lokalde üyelere ücret karşılığında (çay-kahve, oralet v.b.) içecekler ile her çeşit meşrubat satışı yapılarak hizmete sunulabilir.

3-  Her türlü içeceğin ve meşrubatın fiyatı yönetim kurulunca belirlenir.

 

D-    Federasyon Üyelerinin ve Misafirlerin Lokalden Yararlanma Şekilleri :

1-  Federasyona ait Lokalden ancak üyeler yararlanabilir.

2-  Federasyon üyeliğine kabul kararının tarih ve sayısı ile federasyon başkanının imzası bulunan Lokal kimlik kartını üyeler üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

3-  Federasyon Lokali üyesi olmayan giremez. Ancak üyelerin beraberindeki misafirleri Lokale kabul edilebilir.

4-  Misafir üyeler, federasyon yönetim kurulu başkanının imzasını taşıyan misafir kartını ilk bakışta görülecek şekilde üzerlerinde taşımak zorundadırlar.

5-  Lokal hiçbir suretle umuma açık bir yer durumuna getirilemez.

 

E-    Lokalde Alkollü İçki Kullanıp Kullanmayacağı, Kullanacaksa Şart ve Şekiller :

1- Federasyona ait Lokalde alkollü içkilerin kullanılması yasaktır. Ancak Federasyon Yönetim Kurulu alkollü içki kullanılmasına karar alırsa aşağıda belirlenen şartlan yerine getirmek zorundadır.

a)  Lokal içkili yer bölgesinde olması şartı ile Tekelden İçki Satış Belgesi alınması,

b)  Mülki amirden alkollü içki kullanılması için izin alınması.

c)  İçki servisi, ancak izin verilen Lokal içinde yapılabilir. Lokalin etrafında, yol kenarında yaya kaldırımlarına masa konularak içkili servis yapılamaz.

d)  Lokallerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz.

 

F-   Lokalde Yapılacak Sosyal Etkinlikler:

1-  Lokalde üyelere yönelik ücretli olarak yemek, nişan, düğün ve benzeri toplantılar yapılabilir. Ancak Lokal müdürüyle bir hafta önceden istişare edilerek toplantılar yapılabilir.

2-  Sosyal etkinlikler için Lokal ücretini belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.

3-  Federasyon Yönetim kurulunca karar alınmak şartıyla fakir ve muhtaç üyeler "nişan ve düğün" gibi sosyal etkinliklerini ücretsiz olarak lokal de yapabilirler.

4-  Lokalde federasyona üye derneklerimizin olağan veya olağanüstü genel kurulları ücretsiz olarak yapılacaktır. Ancak bir hafta önceden Lokal Müdürüyle istişare edilecektir. Genel Kurul toplantıları cumartesi günleri saat 09:00 da, Pazar günleri saat 10:00 da yapılacaktır.

 

         Bu Yönerge Kavak Dernekler Federasyon Yönetim Kurulunun 05 /08 /2011 tarih ve 18 sayılı kararı ile hazırlanmıştır.

                                                                                      

 

Op.Dr. Yılmaz KARAGÖZ

Kavak Dernekler Federasyonu

Yönetim Kurulu Başkanı