KADEF GENÇLİK KOLLARI YÖNERGESİ

KAVAK DERNEKLERİ FEDERASYONU

GENÇLİK KOLLARI YÖNERGESİ

 

GENEL ESASLAR

 

Kuruluş :

 

MADDE 1- KADEF Gençlik Kolları T.C. Anayasası, Medeni Kanunu, Dernek Kanunun ve KADEF tüzüğü çerçevesinde oluşturulmuş federasyonun yan kuruluşudur. Adresi KADEF adresidir ve KADEF çatısı altında federasyon amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterir.

 

Amaç :

 

MADDE 2- Kavak Dernekler Federasyonu tüzüğünde yer alan kuruluş amacına uygun olarak çalışmalar yapmak, Federasyon Yönetim Kurulunun alacağı kararlara uygun olarak yapacağı faaliyetlerde KADEF Yönetim Kuruluna yardımcı olmak.

 

Çalışma Biçim ve Esasları :

 

MADDE 3- Gençlik Kolları çalışmalarını yasalar, tüzük, yönetmelik kuralları çerçevesinde ahlak, örf ve adet kurallarına Atatürk ilke ve inkılâplarına uygun olarak yapar. Gençlik Kolları çalışmalarını hiyerarşik düzen ve disiplin içinde yürütür. Gençlik Kolları çalışmalarını federasyon amacına yönelik olarak yapar, federasyon amacı doğrultusunda yürütür. Üyeler arasında birlik ve beraberlik, dayanışma ve yardımlaşmanın tek kriteri Kavak Dernekler Federasyonun çatısı altında yapılmasını gözetir.

 

KADEF GENÇLİK KOLU ÜYELİĞİ

 

Üye Olma Şartları :

 

MADDE 4- Kavak Dernekler Federasyona 18- 35 yaşını tamamlamış ( 36 yaşından gün almamış ) tüm kayıtlı üyeler gençlik kolunun doğal üyesidir.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

 

MADDE 5- 35 yaşını tamamlamış 36 yaşından gün almış KADEF gençlik kolları üyelerinin gençlik kolu üyeliği kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona eren kişilerin tabii olarak Gençlik Kolları üyelikleri de düşer. Federasyon disiplinine aykırı davrananlar üyelikten çıkar.

 

KADEF GENÇLİK KOLU KONGRESİ

 

MADDE 6- KADEF Gençlik Kolu Kongresi iki yılda bir yapılır.  Gençlik Kolu Kongresi?nin gün, saat, yer ve gündemi KADEF Yönetim Kurulunun görüşü alınarak belirlenir. Kongre çağrısı 15 gün önceden yapılır. Çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki hafta aynı, saat, yer ve gündem ile yapılır.

 

KADEF Gençlik Kolu Kongresi?ne :

KADEF Gençlik Kolu Başkanı ve Gençlik Kolu Kurulu Üyeleri, federasyonda kayıtlı bulunan ve otuz beş ( dâhil ) yaşın altındaki gençlik kolları üyelerinin tümü katışır ve oy kullanır.

Kongreyi Gençlik Kolu Başkanı açar. Kongreyi yürütecek bir başkan, bir başkan yardımcısı iki yazman üyeden oluşan divan, Kongre üyeleri tarafından oy çokluğuyla ve açık oyla seçilir; Gündemi uygular. Gündem açılış, saygı duruşu, İstiklal marşının okunması faaliyet raporunun okunmasından oluşur.

Gençlik Kolları Genel Kuruluna Federasyon yönetimi ve Denetleme Kurulu Üyelerinin de katılmaya hakları vardır. Ancak oylamalara katılamazlar.

 

GENEL KURUL

 

TOPLANTI YETER SAYISI VE KARARLAR

 

MADDE 7- Toplantı yeter sayısı kurul sayısının çoğunluğudur.

Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Şu kadar ki bu sayı üye tam sayısının üçte birinden aşağı olursa, karar alınamaz. Toplantı ve görüşme ertelenir.  

 

YÖNETİM KURULU

 

MADDE 8- Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı, sekreter olarak üç asil üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu, seçildiği tarihten itibaren 7 gün içinde Genel Kurul tarafından seçilen başkanın başkanlığında toplanır ve Başkan Yardımcısı, sekreter olmak üzere Gençlik Kolları faaliyet konularına göre görev bölümü yapar.

 

MADDE 9- Yönetim Kurulu toplantılarını KADEF Yönetim Kurulunun kendilerine Federasyon içinde ayıracağı yerde yapar. Ayda bir Yönetim Kurulunca saptanacak günde olağan ve başkan çağrısı ile her zaman olağanüstü toplanır. Kararlarını Yönetim Kurulu üye tam sayısının bir fazlası ile verir.

 

MADDE 10- Gençlik Kolları her düzeyde çalışmalarını KADEF Yönetim Kuruluna bağlı olarak yapar.

 

MADDE 12 -Herhangi bir nedenle Gençlik Kolları üyeliklerinden biri boşaldığı takdirde yedek üyeler sırayla yönetime katılmak için davet edilir ve Başkan hariç diğer üyeler arasında tekrar görev bölümü yapılır.

 

MADDE 13- Başkan herhangi bir neden (istifa, ölüm vs. ) ile görevini bırakması durumunda Gençlik Kolları yedeklerden davet edeceği üye ile birlikte 7 gün içinde toplanır ve kendi içinden aday olanlardan birini başkanlık görevine getirir. Bu konuda KADEF yönetiminin de görüşü alınır, oylamalara başkanlığa aday olanlarda katılır. Gençlik Kolları Yönetim Kurulu iki toplantıda kendi içinden başkan seçemediği takdirde Yönetim Kurulu düşer.

 

MADDE 14- Toplantıları Gençlik Kolları Başkanı yönetir. Başkanın olmadığı durumlarda ikinci başkan yönetir. Her ikisinin de bulunmaması halinde toplantı yapılamaz.

 

MADDE 15- Toplantılarda yönetim kurulu üyelerinin teklif edenin de katılımı ile görüşülmesine salt çoğunlukla karar verilen maddeler görüşülür.

 

DİSİPLİN İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 19- Gençlik Kolları disiplin görevini KADEF disiplin kurulu yapar.

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 20- Gençlik Kolları Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu üyeleri KADEF Yönetim Kurulunun kararı ile her zaman görevden alınabilirler.

 

ÇALIŞMA GRUPLARI

 

MADDE 21- Gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri arasına faaliyet kanunlarına göre çalışma yapmak üzere 3 kişiden oluşan çalışma grupları oluşturmaktadır. Bu kurulun çalışma, biçim ve esasları federasyon kurallarının çalışma biçim ve esaslarının aynısıdır.  

 

UYGULANACAK HÜKÜMLER

 

MADDE 23- Yönetmelikle düzenlenmeyen hususlarda KADEF tüzüğü, dernekler kanunu, medeni kanun, Anayasa ve ilgili diğer mevzuat uygulanır

 

SIRA NO       ADI SOYADI                                   GÖREVİ                               İMZA

 

1                      Yılmaz KARAGÖZ                          Yön.Krl.Bşk.

 

2                      Cavit YILDIRIM                              Yön.Krl.Bşk.Yard.

 

3                      Bahri ÇAKIR                                    Yön.Krl.Bşk.Yard.

 

4                      Bayram ERİŞGİN                             Yön.Krl.Gnl.Sek.

 

5                      Orhan ELİBOL                                 Yön.Krl.Mali Sek.

 

6                      Şakir ÖKSÜZOĞLU                        Yön.Krl.Tşk.ve Eğt.Sek.

 

7                      Selamet KAYAOĞLU                      Yön.Krl.Sos.İşl.ve Bölg.Etk:Sek.

 

8                      Cevdet GENEZ                                 Yön.Krl.Muhasip

 

9                      Nusret YOLAYDIN                         Yön.Krl.Muhasip

 

10                    Rasim AKER                                     Yön.Krl.Üyesi

 

11                    Şerif AYRANCI                               Yön.Krl.Üyesi

 

12                    Arif SU                                              Yön.Krl.Üyesi

 

13                    Cezmi AYYILDIZ                            Yön.Krl.Üyesi

 

14                    Yaşar KAYHAN                               Yön.Krl.Üyesi

 

15                    Kadir DEMİRCAN                           Yön.Krl.Üyesi