KADEF TÜZÜĞÜ

KAVAK DERNEKLERİ FEDERASYONU (KADEF) TÜZÜĞÜ

 Madde 1. Federasyonun Adı ve Merkezi

             Federasyonun Adı : Kavak Dernekleri Federasyonu

            Kısaltılmış Adı       : KADEF

            Merkezi                  : Samsun

Kuruluş amaçları benzer olan ve "Kurucular" maddesinde adı geçen dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelerek  Kavak Dernekleri Federasyonu adıyla bir Dernekler Federasyonu kurmuşlardır. Federasyonun Genel Merkezi Samsundur.

Federasyonun merkezinin bir başka kente nakli Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun kararıyla, adres değişikliği ise Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür.

Federasyonun kısaltılmış adı KADEF'dir. Tüzük maddelerinde geçen Federasyon sözcüğü Kavak Dernekleri Federasyonu yerine kullanılmıştır.

 

AMAÇ

Madde 2.

Federasyonun amacı, üye derneklerin hizmet sunduğu doğal ve kayıtlı üyelerinin, kültürel, sanatsal ve ekonomik düzeylerini yükseltmek, Kavaklılık bilincini ve bilgilerini geliştirmek, Kavak İlçesinin kültür değerlerini derlemek, korumak, yayın yoluyla bu kültürel ve coğrafi zenginlikleri Türk ve Dünya kamuoyuna tanıtmak, Kavak İlçesi toplumu ile diğer toplumlar arasındaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, Kavak İlçe insanlarının tüm sorunlarına barışçı çözüm önerileri üretmek, Türkiyemiz ve insanlarımız arasında kültürel ve ekonomik alanlarda karşılıklı iyi ilişkiler kurup geliştirilmesine çalışmak, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak böylece üyelerine, topluma, yaşadıkları ülkeye ve insanlığa çok yönlü hizmetler sunmaktır.

Türk ulusunun özü olan ve her Kavaklı için önemsenen ulusal değerlerin yüceltilmesi, güçlendirilmesi, benimsenmesi ve tanıtılmasına katkıda bulunmak.

Ulusal dayanışma duygusunu oluşturma amacına yönelik, Kavaklılık duygusunu ve değerlerini yaşatmak ve geliştirmek.

Ülkenin, çevrenin ve de Kavak İlçesinin kültürel, sosyal, ekonomik kalkınmasına etkin ve çok yönlü katkıda bulunmak.

Federasyon, kurulmuş veya kurulacak dernekleri arasında en başta, insan hakları, laik, demokratik, cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve İnkılâpları doğrultusunda bilgi birikimini paylaşmak ve arttırmak, derneklerin temel ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamak ve iletişimi sağlamak ve üye dernekler ile üye dernek üyelerinin eğitimleri başta olmak üzere, dünyada ve ülkemizdeki bütün alanlarda gelişmeleri takip etmek.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ

 Madde 3.

Federasyon, tüm çalışmalarında Anayasaya, yasalara, uluslararası anlaşmalara, evrensel hukuk kurallarına ve insan haklarına bağlıdır. İnsan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirilmesine katkıda bulunur bu amaçla kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapar. Bu anlamda Federasyon, çeşitli illerde ve ülkelerde yaşayan Kavaklı Hemşerilerimizin yaşadıkları ülkeler arasında dostluk ve barış köprüsü oluşturacaklarına, karşılıklı sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğinin geliştiği ölçüde, bu dostluk ilişkisinin güçleneceğine inanır. Federasyon, kararlarını oluştururken ve faaliyet programlarındaki öncelikleri belirlerken, çoğulcu ve katılımcı niteliğiyle üye derneklerin görüşlerini alır. Üye derneklerin, tüzüğe uygun önerilerini değerlendirmeye özen gösterir.

 

ÇALIŞMA KONULARI

Madde 4.

Federasyon, yukarıda yazılı amaç ve ilkeleri gerçekleştirmek için; Devletin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu ilkesinden güç ve kuvvet alarak yasaların izin verdiği tüm çalışmaları yapar.

Kavak İlçesi ve Mahallelerine özgü kültür, gelenek, mizah, folklor, yöresel yemek, giysi, bitki örtüsü, av hayvanları, doğal yapı ve çevre kirliliği, insan ilişkileri, turizm, tarih, spor vs. konularında araştırmalar yapar ve sonuçlarını üyelerine ve gerekirse kamuoyuna duyurur.

Kavak  İlçesi ve Mahallelerine ait ekonomik, sosyal, kültürel ve tarihsel açıdan dünü bugünü ve yarını ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapar ve sonuçlarını yayınlar. Bu konularla ilgili kütüphane, bilgi bankası, arşiv oluşturur.

Kavak İlçesi ve Mahallelerinden göçü önleyici önlemler konusunda çalışmalar ve araştırmalar yaparak önlemlerin gerçekleştirilmesine öncülük eder.

Gazete, dergi, kitap, cd, broşür, bülten, ilan, bildiri vs. gibi tanıtım araçları yaptırır. Radyo ve TV programları, internet yayıncılığı, slayt, mültivizyon gösterileri yapar, yaptırır ve organize eder. 

Festival, konser, konferans, gösteri, panel, seminer, açık oturum, sanatsal etkinlikler, yurt içi ve yurt dışı gezileri ve turlar düzenler.

Yörenin Kültürel, folklorik, ekonomik, etnografik ve tarihsel gelişimini araştırıp, derleyip tanıtılmasını sağlamak.

Bölgenin ya da bölge insanının maruz kaldığı ya da kalabileceği muhtemel her türlü felaket, doğal afet, fiili ya da sözlü saldırı ve haksızlıklara karşı her türlü yasal ve hukuki eylem ve hak arayışlarında bulunabilir.

Üyeler arasında dayanışmayı sağlamak ve amacını gerçekleştirmek için özellikle yöresel şenlikleri ve turlar düzenler. Kavak İlçesi ile ilgili şenlikler, kutlama toplantıları, paneller ve programlar sportif etkinlik güreş vs düzenler ve düzenlettirir.

Amacını gerçekleştirmek için taşınır veya taşınmaz mal ve araçlar edinebilir, kiralayabilir gereğinde kiraya verebilir.

İktisadi İşletme faaliyetinde bulunabilir, işletir, kiralar veya kiraya verebilir.

Öğrencilerin barınabilecekleri yurtlar, aşevleri, konut, pansiyon ve misafirhaneler açar, öğrencilerin eğitimlerine katkı ve yardım amaçlı olarak kurslar düzenler.

Yasaların ve tüzüğün müsaade ettiği her türlü faaliyette bulunabilir.

Öğrenim gören maddi açıdan yetersiz kalan öğrencilere burs verir gerekirse kalem, kitap, kırtasiye gibi malzemeler alarak yardımda bulunur.

Ramazan günlerinde imkânlar ölçüsünde, maddi durumu iyi olmayan üyelerine, yönetim kurulunun tespiti doğrultusunda gıda yardımında bulunur.

Görsel ve işitsel yayınlardan faydalanarak, gerekirse federasyon için internet sitesi açarak, yapılacak faaliyetleri üyelerine ve hemşerilerine duyurmak.

Federasyon çalışma, bilgi ve deneyimlerini geliştirmek veya yararlanmak üzere Kavaklı hemşerilerimizden sanat, kültür ve bilim alanında kariyer edinmiş veya uzmanlaşmış insanlarımızla diyalog kurar, onları teşvik eder, kendilerine maddi veya manevi katkı verir.

İlgi alanı içinde kalan konularda federasyon bünyesinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzman ve danışman kişiler aracılığı ile incelemeler ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak. Üye derneklerin benzer çalışmalarına destek vermek ve kaynak bulmak. (Federasyon, bu gibi faaliyetler için o yılki bütçe gelirlerinin %5 ini geçmeyecek şekilde bir kaynak ayırabilir.)

Amaçlarını gerçekleştirmek için proje bazında kullanılmak üzere önceden bildirimde bulunmak suretiyle ayni ve nakdi yardım almak.

Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük hükümlerine uygun olarak nakdi ve ayni bağışı almak ve vermek.

Federasyonun  Yönetim Kurulu ve Federasyona üye olan derneklerin başkanları ile yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında istişare toplantıları düzenlemek.

Her dernek kendi özel etkinliğini yapacağı zaman federasyona bilgi verir.Üye Derneklerle ilgili her türlü çalışmalarda üye derneğimize imkanlar ölçüsünde fiili yardım yapılabilir.

Federasyonun Yönetim Kurulu altı ayda bir delegeleri ile istişare toplantısı düzenler.

 

ÜYELİK

Madde 5.

Federasyonun amaç ve çalışma ilkelerini benimseyen ve Türkiye de muhtelif illerinde kurulu bulunan Kavak ilçesi ve Kavaklı insanlara yönelik faaliyet gösteren dernekler üye olarak katılabilir.

Federasyona üye olmak isteyen derneklerin yönetim kurulları, genel kurul kararlarını ibraz ederek federasyon tüzüğünü kuruluş anında imzalayacaklardır. Kurucuların imzaları tamamlandıktan sonra federasyon merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amire imzalanmış tüzük ve eklerinin teslimiyle federasyon kurulmuş olur.

Federasyona üye olan dernekler tüzel kişiliklerini ve mal varlıklarını korurlar.

Üye dernekler federasyon tüzüğünde belirtilen amaç ve ilkelere ters düşmemek kaydı ile kendi tüzüklerinde kayıtlı çalışmaları serbestçe yapabilirler.

Federasyona üye olmak isteyen derneklerin tüzüğünde Federasyona katılabilme ibaresi bulunmalıdır.Dernekler kendi genel kurullarında Federasyona katılma kararı almış ve Yönetim Kuruluna yetki vermiş olmalıdır.Dernek Yönetim Kurulunun yetkilendirildiğine dair Genel Kurul Kararı (Divan Tutanağı), Dernek Tüzüğü, Dernek Yönetim Kurulu Kararı (Delege görevlendirmesi yapılmış olarak), Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak verilir.Derneklerin üyelik başvurusu Federasyon Yönetim Kurulunca en geç başvurunun alındığı tarihi izleyen 30 gün içinde karara bağlanır. 

 

ÜYENİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Madde 6.

Federasyonda üye dernekler eşit haklara sahiptir.

Her üye dernek, Federasyon genel kuruluna bu tüzüğün 9. maddesi hükümlerine göre belirlenen delegeleri ile katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

Delegeler oylarını bizzat kullanırlar.

Üye bir derneği ilgilendiren hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu oylanırken, o üye dernek delegeleri oy kullanamaz.

Üye dernekler, yasa, tüzük ve yönetmeliklere ve genel kurul kararına uymak zorundadırlar.

Federasyonun yetkili kurullarınca verilen görevleri yapmak zorundadırlar.

Üye dernekler, delegeler ve Yönetim Kurulu üyeleri Federasyon tüzüğünün 22. Maddesinde belirlenen ödentilerini düzenli bir biçimde ödemekle yükümlüdürler.

Üye dernekler ve delegeler Federasyonun amaçlarına uygun davranmak, faaliyetlerini bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirmekle yükümlüdürler.

Üyelikten çıkan veya çıkarılan dernekler, ilişik kesme tarihine kadar ki her türlü mali yükümlülüklerinin tamamını ödemek zorundadırlar.

Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye dernekler ve delegelerin aidat borçları genel hükümlere(Samsun İcra Mahkemelerine) göre tahsil edilir.

Federasyon üyeliğinden çıkan veya çıkarılan üye dernekler, Federasyonun mal varlığı üzerinde hak talebinde bulunamazlar.

Federasyona üyelik müracaatı yapacak derneklerin başvuruları Federasyon Olağan Genel Kurulu'ndan 30 gün önce durdurulur. Bu tarihten sonraki müracaatlar yeni seçilen Federasyon Yönetim Kuruluna yapılır.

Federasyonun yapacağı Olağan veya Olağanüstü Genel Kurulu'ndaki Hazirun listesine girecek delegelerin, Genel Kurul tarihi itibari ile bir önceki yıla ait aidat borcu bulunmaması gerekir.Aidat borcu bulunanlar hazirun listesine alınmaz, Federasyon Genel Kurulunda oy kullanamazlar ve yönetim kuruluna aday gösterilemezler.

 

ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

Madde 7.

Federasyon üyeliği şu şekilde yitirilir; Üyelik için, Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunda aranılan nitelikleri sonradan kaybeden veya Dernekler Yasasında belirtilen yasak faaliyetlerde bulunan üye derneğin üyeliği kendiliğinden sona erer.

 FEDERASYONDAN AYRILMA

Federasyondan ayrılmak isteyen üye dernekler, kendi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullarında dernek tüzüğüne uygun şekilde ayrı bir ayrılma kararı alır, Federasyon'a yazılı müracaat ederek üyelikten ayrılabilir.

FEDERASYONDAN ÇIKARILMA VE ÇIKMA:

1.  Federasyon Tüzüğüne aykırı davranışta bulunan üye dernekler ve delegeler, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır

2. Federasyon tarafından verilen görevlerden kaçınan ve federasyonun amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı davranışta bulunan üye dernekler ve delegeler,  Federasyon Disiplin Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır.

3. Üyelik iptali derneğe gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir. Dernek Yönetim Kurulu tebliğ tarihinden itibaren  (30) otuz gün içerisinde Federasyon Yönetim Kurulu'na yazılı itirazda bulunabilir.  İtirazda bulunulmadığı takdirde, üyelik kendiliğinden sona erer. Kararı kabul etmiş sayılır.Yapılacak itiraza Yönetim Kurulu 30 gün içinde cevap verir.

4. Kadef Yönetim Kurulunca üyeliği iptal edilen veya dernekler Müdürlüğünce fesih edilen derneklerin delegelerinin üyeliği düşer.Daimi üyeler hakkında da aynı hüküm uygulanır.

5. Federasyon Genel Kurulu'nda ihraç edilen dernek, ihraç nedenini düzelterek tekrar müracaat etmesi halinde, Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla yeniden üyeliğe kabul edilebilir. Yeniden kabul edilen dernekler Federasyon katılım payını tekrar ödemek mecburiyetindedir. Tebligatlarda geçerli adres dernek adresidir.

6. Üyelik aidatını bir yıl ödemeyen Federasyon delegelerine yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtarın ardından üyelik aidatını (30) otuz gün içinde ödemeyen delegeler Federasyon Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılır.

7. Üyelikten çıkarılan Federasyon delegesinin yerine Dernek Yönetim Kurulu karar alarak yeni delege veya delegelerin ismini (30) otuz gün içerisinde Federasyona bildirmek zorundadır.

8. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık gibi yüz kızartıcı suçları işleyerek cezası kesinleşmiş olan delegeler Federasyon Disiplin Kurulu kanaati ve Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

9. Federasyon delegeliğinden ayrılmak isteyen delege ise, kendi derneğine yazılı başvuru da bulunur. Dernek Yönetim Kurulu Kararıyla yerine yeni delege atayarak 30 gün içinde değişikliği federasyona bildirir. 

10.Federasyon delegeliğinden kendi istekleri ile ayrılanların veya Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilenlerin üyelik aidatları ilişiğinin kesildiği tarihe kadar devam eder. Aidatını ödemeyen delegenin borcunun tahsilinin  takibinden derneği sorumludur.

ORGANLAR

Madde 8.

Federasyon organları şunlardır:   

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

d) Disiplin Kurulu

e) Başkanlar Kurulu

Bu organlar dışında; Başkanlar Kurulunun tavsiyesi ve Yönetim Kurulu kararı ile ve yönetim kurulunca çalışma usul ve esasları belirlenen yönergeler doğrultusunda Başkanın veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyeleri nezaretinde

- Kadef Danışma Kurulu

- Kadef Kadın Kolları

- Kadef Gençlik Kolları

ile çeşitli çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir. Ancak bu kurullara yukarıda yazılı organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU

Madde 9.

Federasyon Genel Kurulu, Federasyona kayıtlı derneklerin Yönetim Kurulları tarafından seçilen (3) üç'er delegeden oluşur. Federasyonun kurucu daimi üyeleri bu sayının dışındadır. Ancak üye sayısı (150) yüzelliyi geçen dernekler, isterlerse tamamladıkları ilave her (50) elli üye için Federasyona bir delege daha teklif edebilirler. Federasyona üye derneklerin üyeleri birden fazla dernek'e  üyelikleri halinde sadece bir dernekten delege olarak gösterilebilir Delegelik önerilen delegelerin Federasyon Yönetim Kurulunun onayı neticesinde kesinlik kazanır. Derneklerin üye sayısı bir önceki yılın beyannamesindeki üye sayısı baz alınarak hesaplanır.  

GENEL KURULUN TOPLANMASI

Madde 10.

Federasyon Genel Kurul toplantısı iki türlü olur.

a) Olağan toplantı: Olağan Genel Kurul toplantısının üç yılda bir Nisan ayında yapılması zorunludur. Genel kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı ile toplanır.

b) Olağanüstü toplantı: Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya oy kullanma hakkına sahip toplam üye sayısının üçte ikisinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca genel kurul toplantıya çağırılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa üye derneklerden birisinin başvurusu üzerine sulh hâkimi üç yönetim kurulu üyesini genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da Federasyonun internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen Katılım Hazirun listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı Madde 11'e göre sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra mevcut Yönetim Kurulu Başkanı toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman önerir. Divan seçimi, Federasyon Genel Kurulu'nda oylanarak Divan Heyeti oluşturulur.

Kurulda gündemde yazılı olan konular sırasıyla görüşülerek karara bağlanır. Ancak katılan üyelerin 1/10'unun yazılı teklifi Federasyon Genel Kurulu'nca benimsenirse gündeme madde ilave edilebilir veya maddeler arasında yer değişimi yapılabilir.

Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyeler Divan Heyetine kimliklerini gösterirler. Oyunu kullanan üyeler, Oy Kullanma Hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamak zorundadır.

Toplantı yöntemi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Federasyon Genel Kurulu, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Federasyon Genel Kurulu'nda Hazirun listesinde bulunan üyelerin (1) bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Federasyon Genel Kurul toplantısında Divan Başkanlığına tek liste sunulduğu takdirde, seçimin açık veya gizli oy ile yapılması kararını Divan Başkanı, Federasyon Genel Kurulu'na oylatarak karara bağlar ve uygular.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu'na (7) yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.


GENEL KURUL?UN TOPLANTI YERİ, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI  

Madde 11.

Genel Kurulun toplanma yeri, Federasyon merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak Federasyon Yönetim Kurulu, genel kurul toplantısının bir başka salon veya yerde yapılmasına karar verebilir.

Genel kurul, delege tam sayısının yarıdan bir fazla çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim asil ve Denetleme Kurulu asil, Disiplin Kurulu asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Kararlar oylamada hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Gündemde fesih ve tasfiye, tüzük değişikliği, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olma veya üyelikten çekilme, Federasyon merkezinin başka bir yere nakledilmesi konuları varsa, bu konularda tüzüğün ilgili maddelerindeki toplantı ve karar yeter sayıları aranır. Federasyon organlarına seçimi ile üye olunduğu takdirde Konfederasyon ve uluslararası kuruluş delegelerinin seçimi gizli oy, açık tasnif ilkesine göre yapılır.


GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 12.Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1) Başkanlar Kurulu dışındaki Federasyon organlarının seçilmesi,

2) Tüzüğünün değiştirilmesi,

3) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi veya haklarında dava açılmak üzere yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

4) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5) Gerekli taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisi veya kaldırılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6) Federasyon amacını gerçekleştirmek için bağış yapma, bağış kabul etme, iktisadi işletme faaliyetinde bulunma, iktisadi işletmeyi, kiralama veya kiraya verme yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesi,

7) Ulusal ve Uluslararası faaliyetlerde bulunmaya, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olmaya veya üyelikten ayrılmaya karar verilmesi,

8) Disiplin Kurulu'nca önerilen ve Yönetim Kurulunca karara bağlanan cezalara karşı itirazların görüşülüp karara bağlanması,

9) Feshe ve tasfiyeye karar verilmesi,

10) Konfederasyon Kurucusu olmaya ya da kurulu olan bir konfederasyona katılmaya karar verilmesi,

11) Yasada ve bu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

12) Yasal izinlerini almak suretiyle pansiyon, öğrenci yurdu, dershane, lokal, misafirhane açılması; kreş, anaokulu ve okullar açmak

13) Yeni müracaat eden derneklerin üyeliğini onaylaması, üye derneklerin şikâyetlerini veya dernekler arasında olabilecek anlaşmazlıkları karara bağlaması, gerekli hallerde üye derneğin ihracına karar vermesi için yönetim kuruluna yetki vermek,

14) Üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla iç tüzük ve yönetmelikler yayınlaması için yönetim kuruluna yetki vermek,

15) Federasyon tüzüğünde gerekli değişiklikleri yapmak

 

GENEL BAŞKANIN SEÇİMİ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13.

Genel Başkan, Yönetim Kurulunca seçilir. Yönetim Kurulu'nun 2/3'ünün gerekli gördüğü hallerde görevden düşürülebilir.

a) Yönetim Kuruluna, Başkanlar Kuruluna ve oluşturulan bütün komisyonlara başkanlık eder ya da Başkan Yardımcılarından birini görevlendirir.

b) Federasyon adına basın toplantıları düzenler ve basın açıklamaları yapar veya yönetim kurulunca yetkilendirilen üyeler kanalıyla yaptırır. (Yönetim Kurulunun kararlarına dayanmaksızın yaptığı basın toplantısı ve verdiği demeçlerden Genel Başkan şahsen sorumludur.) Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmeden Federasyon ile ilgili yaygın ve yerel basın ile internet medyaları ve radyo kanallarına açıklamalarda bulunanlar Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

c) Genel Sekreter ile birlikte tüm yazışma evrakını imzalar. Üye derneklere ait dosyaların tamamlanmasını, yazışmaları mali işlemlere ait kayıt ve bildirimleri denetler. Gerektiğinde yetkilerinden bir bölümünü Başkan Yardımcılarına devredebilir.

d) Federasyon adına çıkarılacak yayınların sahibidir.

e) Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Raporları ile oluşturulan Komisyon Raporlarını, yetkilerine göre ilk Yönetim Kurulu toplantısına veya Başkanlar Kuruluna sunar ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

f) Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesi için görev dağılımı yapar ve eşgüdümü sağlar.

g) Genel Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması halinde; Yönetim Kurulu'nun kendi aralarından  seçeceği bir yönetim kurulu üyesi Genel Başkanlık görevini Federasyonun Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul tarihine kadar yürütür.

 

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI  

Madde 14.

Yönetim Kurulu; seçilen 15 asil üyeden oluşur. Genel kurulca 15 de yedek üye seçilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında; aralarından Federasyon Yönetim Kurulu Başkanı, Beş (5) Başkan Yardımcısı,  Bir (1) Genel Sekreter, Bir (1) Mali Sekreter, İki (2) Muhasip Üye ve Beş (5) Yönetim Kurulu Üyesi seçilerek iş bölümü yapılır. Genel Başkan dışındakilerin görev yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu'nun başlıca görevleri;

1) Federasyonu; kanun, tüzük ve genel kurul kararları doğrultusunda yönetmek,

2) Federasyona üye olmak isteyen derneklerin yazılı taleplerini görüşüp karara bağlamak,

3) Federasyonun yıllık çalışma planı ve programını görüşerek karara bağlamak,

4) Yönetmelikler hazırlatmak ve Başkanlar Kurulu ile birlikte görüşerek yürürlüğe koymak

5) Üye derneklerin çalışmaları ile ilgili raporları değerlendirmek, bütçe olanakları içerisinde yapılacak yardımları saptamak,

6) Çeşitli uzmanlık komisyonları ve çalışma grupları oluşturmak,

7) Lokal, yurt, pansiyon, çocuk bakım yuvası, anaokulu, temel eğitim okulu, huzurevi, spor salonu, dinlenme ve kamp tesislerinin açılmasına karar vermek,

8) Federasyon amacını gerçekleştirmek için taşınır veya taşınmaz mal ve araçları, kiralayabilir, kiraya verebilir, bağış yapabilir, kabul edebilir, işletme faaliyetinde bulunabilir, işletir, kiralar veya kiraya verebilir.

9) Federasyon bütçesine son şeklini vererek Genel kurula sunmak,

10) Kültürel etkinliklerde üye dernekler arasında koordinasyonu ve yardımlaşmayı sağlamak

11) Disiplin Kurulunca önerilecek geçici veya kesin çıkarma cezalarını görüşüp karara bağlamak,

12) Gelir ‑ gider hesap ve kayıtlarını tutmak ve belgelerini korumak,

13) Tüzük hükümlerini, genel kurul kararlarını uygulamak

14) Amaç ve çalışma konuları ile ilgili olarak üye derneklerin, önerilerini değerlendirmek ve Başkanlar Kurulu'nun görüşlerini almak suretiyle program tasarıları hazırlamak ve uygulamak,

15) Federasyonda çalıştırılacak personeli seçip işe almak, bunların ücretlerini ve çalışma koşullarını belirlemek, iş sözleşmeleri yapmak, 

16) Yurt içindeki ve yurt dışındaki toplantılara ve inceleme gezilerine görevli veya temsilciler göndermek, kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan, federasyonun amaç ve çalışma ilkelerine uygun Kurul, Komisyon ve Çalışma Gruplarına katılmak, temsilci göndermek veya önerilerle katkıda bulunmak,

17) Federasyon adına sözleşmeler imzalamak, dava açmak veya açılacak davaları savunmak, gerektiğinde avukata vekâlet vermek,

18) Kurs, seminer, konferans, tartışmalı toplantılar, piyango çekilişi, balo, gezi ve konserler ve sportif faaliyetler düzenlemek,

19) Kavak ilçesi ve Federasyon ile ilgili belgelerin derleneceği kitaplık ve arşivler oluşturmak, kitap, dergi, gazete, bülten, CD gibi yayınlar yapmak,

20) Dil, bilgisayar ve beceri kursları açmak,

21) Folklor ve sanat çalışmaları yapmak, gösteriler, sergiler, kültür geceleri ve gezileri düzenlemek,

22) Üye derneklerden gelen öneriler doğrultusunda yıllık çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamak,

23) Gerektiğinde bu maddenin (15) ve (17 ) bentlerindeki iş sözleşmeleri yapma, sözleşme imzalama, dava açma ve avukata vekâlet verme konularında Genel Başkanla birlikte bir yönetim kurulu üyesine yetki vermek,

24) Planlanan faaliyetler ve alınan kararlar konusunda üye dernekleri yazılı olarak bilgilendirmek,

25) Başkanlar kurulunca alınan kararları ivedilikle ele alır, sonuçlandırarak başkanlar kuruluna bir yazılı rapor halinde sunar.

26) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Genel Başkanın veya yetki vereceği Genel Başkan Yardımcısının başkanlığında toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın oyu çoğunluğu belirler.

27) Yönetim Kurulu toplantısına 1 yıl içerisinde mazeretsiz veya Yönetim Kurulu?nun kabul etmeyeceği mazeret ile üst üste 3 defa katılmayan üyenin Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Kararı ile düşer. Yerine yedek liste sırasındaki üye, Yönetim Kurulu'nun kararı ile Yönetim Kurulu'na dâhil olur.

 

İÇ DENETİM, DENETLEME KURULU'NUN OLUŞUMU, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 15.

Federasyonun iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır.

Denetleme Kurulu, genel kurulca seçilen 3 (üç) asıl, 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Genel kuruldan sonra yapacağı ilk toplantıda başkanını ve bir sekreter seçer. Asil üyeliklerde boşalma olması halinde yedek üyeler sırası ile çağrılarak kurul tamamlanır.

Denetleme Kurulu, 1 yılı geçmeyen aralıklarla Federasyon çalışmalarını denetler. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır. Denetleme, Federasyon merkezinde yapılır. Federasyona ait belgeler dışarıya çıkartılamaz. Denetleme Kurulu federasyon çalışmalarının yasa ve tüzük hükümlerine ve genel kurul kararlarına uygunluğunu, harcamaların muhasebe usullerine göre yapılıp yapılmadığını, yerinde kullanılıp kullanılmadığını denetler. Bu konularda Yönetim Kuruluna yardımcı olur ve yol gösterir. Gerektiğinde kurul toplantılarına katılır. Denetleme sonuçlarını 1 yıllık rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

 

DİSİPLİN KURULU'NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16.

Federasyon Disiplin Kurulu, Dernek Başkanlığı yapmış veya dernekler konusunda tecrübe ve bilgi birikimi olan delegeler arasından Genel Kurulca seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında bir başkan ve bir sekreter üye seçer.  Asil üyelikten boşalma olması halinde yedek üyeler sıra ile çağrılarak kurul tamamlanır. Görev süresi 3 yıldır.

Disiplin Kurulu, Genel Başkanlığın dosya havale etmesi üzerine, toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verir. Kararlarda çekimser oy kullanılamaz.

Disiplin Kurulu, Federasyon tüzüğüne, Federasyonun amaç ve ilkelerine veya yetkili kurul kararlarına aykırı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen üye dernekler ve Federasyon delegeleri ilgili olarak Genel Başkan tarafından havale edilen konuları inceler, soruşturur ve önerdiği tedbiri veya cezayı yetkili organa sunar. Disiplin Kurulunun uygun gördüğü uyarma ve kınama cezaları, Genel Başkanın onayı ile kesinleşir. Geçici veya kesin çıkarma cezası Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 

DİSİPLİN KURULUNCA ÖNERİLEBİLECEK CEZALAR

Madde 17.Disiplin Kurulu, Genel Başkan tarafından havale edilen dosya ile ilgili inceleme ve soruşturmalarını en geç bir ay içerisinde tamamlayıp raporunu Genel Başkanlığa sunar. İnceleme sonuçlarına göre Disiplin Kurulunun önerebileceği cezalar şunlardır:

a) Uyarma

b) Kınama

c) Para Cezası

d) Kesin olarak üyelikten ihraç etme

Hangi eylemlere hangi cezalarının verileceği, savunma ve itiraz süreleri, Disiplin Kurulu'nun çalışma esasları ve cezalarının sonuçları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

 

BAŞKANLAR KURULU'NUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18.Başkanlar Kurulu bir istişare kuruludur. Başkanlar Kurulu; Federasyon Genel Başkanı ve üye derneklerin başkanlarından oluşur. Genel Başkanın yokluğunda başkanlar kuruluna genel başkanın görevlendireceği Genel Başkan Yardımcısı Başkanlık eder. Üye dernek başkanlarının mazereti nedeniyle katılamaması halinde, dernek başkanının yazılı olarak görevlendireceği başkan yardımcısı ya da sekreter üye derneği temsilen katılabilir.

Başkanlar Kurulu, Genel Başkanın çağrısı üzerine en geç 6 ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tamsayısının yarısından bir fazlasıdır. Kararlar çoğunlukla alınır. Çekimser oylar çoğunluğun belirlenmesinde hesaba katılmaz. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkanlar kurulu toplantılarına, gündem konularıyla ilgilerine göre, Genel Başkanın çağrısı üzerine Federasyon Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri de katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

Başkanlar Kurulu?nda;

a) Genel Başkan veya Yönetim Kurulunca incelenmesi veya araştırılması istenen konular ve yönetmelik taslakları görüşülür, oluşturulan görüşler tavsiye kararı olarak Federasyon Yönetim Kurulu?na iletilir.

b) Derneklerin ortak ve benzer sorunlarının çözüm yolları, bölgesel, yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve dernekler arası ilişkilerin geliştirilmesi doğrultusunda alınacak önlemler ve izlenmesi gereken yol ve yöntemleri belirler.

c) Federasyonun amaç ve ilkelerinin en üst düzeyde gerçekleşmesi ve bu konuda çıkacak engellerin aşılması için düşünce üretir. Federasyon tarafından oluşturulan çalışma gruplarınca yapılan inceleme ve araştırma raporlarını tartışıp, uygulama plan ve projeleri haline dönüştürür. Federasyon merkezi ve üye dernekler arasında düşünce iletişimi konusunda Başkanlar Kurulu, yol gösterir, çalışmaların yaygın ve etkin bir biçimde yürütülmesine yardımcı ve destek olur.

Başkanlar Kurulu'nda ortaya konulan görüşler ve alınan kararlar kurul defterine kaydedilir. Kurula katılanlar tarafından imzalanır. Başkanlar Kurulu kararlarının uygulama sonuçları bir sonraki toplantıda yine Başkanlar Kurulunda görüşülür, henüz uygulamasına geçilemeyen kararlarla ilgili olarak da kurula bilgi verilir.

 

KONFEDERASYON ÜYELİĞİ

Madde 19.Federasyon amaçları aynı olan en az 3 (üç) adet Dernekler Federasyonu ile bir araya gelerek Konfederasyon kurabileceği gibi aynı amaçlarla kurulmuş bir Konfederasyona üye olarak katılabilir.

Konfederasyona kurucu veya katılımcı üye olabilmek için genel kurul kararı şarttır. Keza, konfederasyon nezdinde federasyonu temsil edecek delegelerin seçim yetkisi de genel kurula aittir. Seçilecek delege sayısı konfederasyon tüzük hükümlerine göre belirlenir.

 

ULUSAL ve ULUSLARARASI KURULUŞ ÜYELİĞİ

Madde 20.Federasyon, tüzüğünde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtdışı kuruluşlara üye olabilir veya üyelikten çekilebilir. Bu konuya ilişkin genel kurul kararlarında delege sayısının salt çoğunluğu aranır.

 

GELİRLER

Madde 21.Federasyonun başlıca gelirleri şunlardır:

a- Üye ve dernek ödentileri

b- Yardım ve bağışlar

c- Düzenleyeceği etkinliklerden sağlanacak gelirler

d- Taşınır ve taşınmaz malların işletilmesinden ve kiraya verilmesinden elde edilecek gelirler, yayın gelirleri,

e- Bankalardaki mevduat faizleri, repo, tahvil, hazine bonosu gelirleri

f- Proje karşılığı gelirler

g- Diğer gelirler 

 

ÜYE DERNEK ÖDENTİLERİ

Madde 22.

Federasyon, üye derneklerden, delegelerden (2) iki türlü ödenti tahsil eder. Ödentilerin miktarını artırmaya ve eksiltmeye Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir.

a- Giriş Ödentisi: Federasyona katılacak dernekler üyeliklerinin onaylamasını izleyen 30 gün içerisinde Federasyona 1 defaya mahsus giriş ödentisi öderler. Giriş ödentisi 100 (TL) Türk Lirasıdır.

b- Delege Aidatları: Üye derneklerden Federasyona seçilen delegeler aylık 10 TL (Türk Lirası) olarak aidatlarını öder.  

c- Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: delege aidatları dışında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda ilave aidatı ödemek zorundadır.

 

BORÇLANMA İMKÂNI

Madde 23.

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.  Federasyon amacını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu kararı ile taşınır veya taşınmaz mal ve araçları, kiralayabilir, kiraya verebilir, bağış yapabilir, kabul edebilir, işletme faaliyetinde bulunabilir, işletir, kiralar veya kiraya verebilir. Ancak satın alma ve satış kararları Genel Kurul?un yetkisi ile gerçekleşir. 

 

DEFTERLER, KAYITLAR, GELİR VE GİDERLERDE USUL

Madde 24.

Federasyon merkezinde, Dernekler Kanunu'nda gösterilen defter ve kayıtlar tutulur.

Federasyonun gelirlerinin toplanmasında ve giderlerinin yapılmasında, Dernekler Kanunu ve mali mevzuattaki usullere uyulur.

 

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 25.

Tüzük değişikliği genel kurul gündeminde yer almak koşulu ile oylamaya katılan delegelerin üçte iki çoğunluk oyu ile yapılabilir.

 

FESİH VE TASFİYE

Madde 26.

Federasyonun feshine Genel Kurul karar verir. Feshe karar vermek için hazır üyelerin 2/3'inin kararı gerekir. Federasyonun feshi, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından Samsun Valiliğine yazılı olarak bildirilir. Federasyonun fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Federasyonun safi mevcudunu tespit etmek için bir Tasfiye Heyeti kurulur. Tasfiye Heyeti, Genel Kurul tarafından seçilen (3) üç kişiden oluşur. Federasyonun feshi veya tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde tüm mal varlığı ve hakları federasyonu oluşturan derneklere, Tasfiye Heyeti tarafından katkıları güncelleme yapılarak gözetilir, devir ve intikal ettirilir.


KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI:

 Madde 27.

Bu tüzükte hüküm bulunmayan hallerde, sırasıyla Dernekler Kanunu ve yönetmelikleri ile Medeni Kanun hükümleri uygulanır.

 

TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE DİĞER İŞLEMLER:

Madde 28.

Federasyon, iş bu tüzüğün kuruluş bildirisine ekli olarak en büyük mülki amire teslim edildiği andan itibaren tüzel kişilik kazanır.

 

KURUCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Madde 29.Kavak Dernekleri Federasyonunun (KADEF) kurucusu olan derneklerin temsilcilerinden oluşur.

1          Op. Dr. Yılmaz KARAGÖZ Federasyon Kurucu Başkanı

2          Cavit YILDIRIM                  Başkan Yardımcısı

3          Orhan ELİBOL                     Sayman

4          Bayram ERİŞGİN                 Sekreter

5          Cezmi AYYILDIZ                Kurucu Üye

6          Cevdet GENEZ                     Kurucu Üye

7          Şerif AYRANCI                    Kurucu Üye

8          Şakir ÖKSÜZOĞLU             Kurucu üye

9          Bahri ÇAKIR                         Kurucu Üye

10        Sait KAYA                             Kurucu Üye

11        Selamet KAYAOĞLU           Kurucu Üye

12        Arif SU                                  Kurucu Üye

13        Rasim AKER                         Kurucu Üye

14        Menderes ATLI                     Kurucu Üye

15        Kadir DEMİRCAN               Kurucu Üye

 

Madde 30.

Federasyonun Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri Federasyonun daimi üyeleridir.Üyelik vecibelerini(aidat yükümlülüğünü) yerine getirdikleri sürece tabii üye sayılırlar.Seçme ve seçilme hakları vardır. Ancak; üyelik vecibelerini yerine getirmeyenler, disiplin kurulu kararı ile ihraç edilmesi teklif edilenler, istifa edenler, yönetim kurulu kararı ile federasyon daimi üyeliğinden çıkarılır. Daimi üyenin bağlı olduğu derneğin, fesh edilmesi veya Kadef üyeliğinden ayrılması durumunda daimi üyenin üyeliğinin devamına yönetim kurulu kararı verir. Daimi üyeye otuz gün içinde bilgi verilir.

Madde 31.

Dernekler tarafından seçilen delegeler Federasyonun çalışma dönemi olan 3 yıl için görevlendirilir. Dernekler Federasyon delegelerini Genel Kurul seçimlerinde dilerlerse yönetim kurulu kararıyla değiştirebilirler. Genel Kuruldan sonra 1 ay içerisinde  delege değişikliğini Federasyona bildirirler. Ancak Federasyon Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri olan delegeler değiştirilemezler.Dernekler, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılan veya istifa eden delegelerinin yerlerine bir ay içinde yönetim kurulu kararı ile yeni delege teklifi yaparlar.

Madde 32. Bu madde ile birlikte Kavak Dernekler Federasyonu Tüzüğü (32 ) otuziki maddeden ibarettir.

Kadef Yönetim Kurulu Üyeleri

SIRA NO       ADI   SOYADI                     GÖREVİ                                         İMZA

1                      Yılmaz KARAGÖZ              Yönetim Kurulu Başkan

2                      Bayram ERİŞGİN                 Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

3                      Bahri ÇAKIR                        Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

4                      Naci CİNGÖZ                       Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

5                      Yaşar GÜNGÖR                    Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

6                      Celal KESENCİ                     Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

7                      Levent KAYA                        Yönetim Kurulu Genel Sek.

8                      Mustafa KESKİNOĞLU       Yönetim Kurulu Mali Sek.

9                      Şakir ÖKSÜZOĞLU             Yönetim Kurulu Muhasip Üye

10                    Hasan SAYAL                       Yönetim Kurulu Muhasip Üye

11                    Şenol EKER                          Yönetim Kurulu Üyesi

12                    Yahya GÜNDOĞDU            Yönetim Kurulu Üyesi

13                    Gültekin ÖZÇELİK              Yönetim Kurulu Üyesi

14                    Dilaver TOKTAŞ                  Yönetim Kurulu Üyesi

15                    İbrahim GÜVEN                   Yönetim Kurulu Üyesi