SAMSUN KAVAK İKİZDERE KÖYÜ


Kavak İkizdere Köyü'nün önceki ismi Bistat Köyü'dür. Yeni adı köyün hem topografyasını açıklıyor, hem de Bistat adında geçen akarsu manasına gelen asta / ista öğesine dikkat çekiyor. Bistat, su sıkıntısı anlamına gelebilir. Buradan geçen iki derenin varlığı dolayısıyla köyün adı Türkçeye uygun hale getirilmiştir. 

Samsun iline 70 kilometre, Kavak ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki köye Kavak İkizdere köy hattından ulaşılmaktadır. 

TARİHSEL DURUM
15. yüzyılda Kavak kazasının en kalabalık köylerinden olan Bistad köyünde Cemaat-i Başkend adında bir topluluk da yaşıyordu. 1485'de Bistad ve Cemaati Başkend'in vergi nüfusu 91, 1520'de 88, 1576'da ise 116'dır. Köy, 1642 yılı avarız defterlerinde Karye-i Bistad adıyla geçer. Hane sayısı köyün o yıllarda 17'dir. 17 Aralık 1729 tarihli Osmanlı arşiv belgesinde bir kayıt Cemaat-i Başkend'in bu köyde hala bulunduğuna işaret verir. (Canik Sancağı'nın Kavak nahiyesinde Bistad köyünde Hamari Bey Vakfı'ndan Başkendim köyündeki Mahtum Paşa nam hatunun yaptırdığı mescide mütevelli tayini) Anlaşıldığına göre cemaat-i Başkend halkı köyden ayrılmamıştır. 1837 Canik Liva Defteri'ne göre Celallı köyü Bistat köyü ile tek muhtarlık altındadır. Köyün ilk muhtarı Suya Köle Oğlu Salih'tir. 


KIRIŞLAR
Bu mahalle halk dilinde 'Kırışoğlu diye de anılıyor. Kırış (kır-ış) savaş anlamındadır. Dede Korkut destanlarında da geçen bir sözcüktür. Kırışoğlu, bu mahalleye yerleşen bir aile reisinin lakabından adını almış olsa gerekir. Nitekim uzun süre Canik Sancağı mutasarrıflığını yapan Hazinedar-zade Es-Seyyid Abdullah Paşa'nın 21 Şubat 1860 tarihli tereke defterinden Kavak'a Kırışoğlu Hasan'dan 300, 750, 1900 kuruş koyun kesiminden borç - alacak kayıtlarına rastlıyoruz. 


Köy orman ve dere yatakları yönünden zengin olup yüksekçe bir yerde kuruludur. Dağ yürüyüşü severler için gidilmesi gereken yerlerden birisidir. İKİZDERE VİDEOSU


Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU