SAMSUN KAVAK GÜNEYCE KÖYÜ
Kavak Güneyce veya Gulamçukur Köyü küçük bir tepenin üstünde kuruludur. Eski kurulduğu yer, iki dağın arasında Gulamdağları ile Tabaklı-Kurşunlu dağlarının çukur yerine kurulmuştur. Şimdiki yer ise tepenin doruğuna kurulmuştur. İki yer arası 1 kilometre civarıdır. 

NASIL GİDİLİR?
Samsun iline 57 kilometre, Kavak ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan köye Kavak Asarcık karayolu üzerinden Güneyce köyü sapağından ulaşılmaktadır. 

TARİHSEL DURUM
Gulam (gılman) Arapça bir sözcük olup, birkaç anlama gelir. 1. Tüyü bıyığı çıkmamış delikanlı genç 2. Köle, esir, bende oğlan erkek çocuk, köle, bende oğlan, uşak, köle

Gulam tabiri Selçuklu teşkilatında mevcuttur. Aylıklı askerlere verilen bir isimdi.Osmanlı'da tımar sahiplerinin savaş zamanlarında yanlarında götürdükleri muhariplere denirdi. Köy adını, Osmanlı arşiv kayıtlarında, Gulamanlu, tabiriyle geçen Yörük Türkmen taifesinden alır. Bu taife, Meraş eyaletinde kayıtlarda geçerken 1530 tarihli tahrir defterinde Maraş livasında meskundur. 

Gulamçukuru adı, köy çevresine göre aşağı çökmüş bir yerde kurulduğundan verilmiş olabilir. Meşrutiyet, cumhuriyetin ilk dönemlerinde bu adı taşıyan köy, 1950'lerden sonra değiştirilerek 1968 kayıtlarında Güneyce adını almıştır.  Bu ismin verilmesi de herhalde tepenin güney yamacında köyün kurulu olmasından ileri gelir. 

Köy 15. ve 16. yüzyıl tahrir kayıtlarında görünmüyor. Köyün 17. yüzyılın başlarında kurulduğu muhtemeldir. Çünkü 1642 yılı Canik Avarız defterlerinde köyün adı Karye-i Çukuralan-ı Gulam tabiriyle geçmektedir. O yıllarda köyün hane sayısı 8'dir. Köy ayrıca 1837 Canik Liva Defteri'nde Gulam/Yenigün köyüyle tek muhtarlık altındadır. Köyün ilk muhtarı Selam oğlu Emrullah'dır. 

Kaynak:Mehmet KÖSEOĞLU